Bach setter fyr på Sankthansfeiringen med en frydefull pangstart

24.06.2024

Kantate BWV 30 Freue dich, erlöste schar

Bachs kantate for feiringen av fødselen til døperen Johannes, er en av hans sene innenfor genren, skrevet til merkedagen 24. juni i 1738. Den er i to deler og har tolv satser, og den ble for det meste basert på "Angenehmes Wiederau" - en sekulær kantate et år tidligere med liberetto av Picander (Christian Friedrich Henrici). I og med dette, er det også spekulert om Picander også er tekstforfatter for denne kantaten for døperen Johannes. 


Ich will nun hassen und Alles lassen,
was dir, mein Gott, zuwider ist.
Ich will dich nicht betrüben,
hingegen herzlich lieben,
weil du mir so genädig bist.

Jeg vil nå hate og alt forlate,
som mot, min Gud, din vilje er,
og aldri deg bedrøve,
men kjærligheten øve,
når du til meg så nådig ser.


Sankthans, jonsok, jonsmesse, jons vake eller johannesvake er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes' fødsel. Dagen feires 24. juni eller natt til 24. juni. Dagen var helligdag i Norge inntil 1770.

«Sankthans» er oppkalt etter døperen Johannes' danske helgennavn, Sankt Hans. «Jonsok» kommer av jónsvaka, som er norrønt og betyr «våkenatt for Jon», der Jon er en forkortelse for Johannes.

I Norge knyttes sankthans til en tradisjonell, hedensk markering av sommersolverv og midtsommer. Særlig sankthansaften feires som en folkelig, ikke-religiøs sommerfest kvelden 23. juni, mange steder med store sankthansbål hvis været tillater det. Midtsommer feires på liknende vis flere steder i Europa, blant annet under midsommarhelgen i Sverige. Bålbrenning for å fordrive onde ånder skal ha røtter tilbake til 400-tallet, da kirkelige og hedenske tradisjoner ble slått sammen i en og samme folkefest.


Kilde: Wikipedia


 

Del I (Prima parte)


1. Kor: Freue dich, erlöste Schar

Freue dich, erlöste Schar,
freue dich in Sions Hütten!
Dein Gedeihen hat jetzund
einen rechten festen Grund,
dich mit Wohl zu überschütten.

Fryd deg, du forløste flokk,
juble høyt i Sions hytte!
All din trivsel har hver stund
hatt en trygg og sikker grunn
så det beste du kan nytte.

2. Resitativ bass: Wir haben Rast

Wir haben Rast,
und des Gesetzes Last ist abgetan.
Nichts soll uns diese Ruhe stören,
die unsre lieben Väter oft
gewünscht, verlanget und gehofft.
Wohlan! es freue sich, wer immer kann,
und stimme seinem Gott zu ehren
ein Loblied an,
und das im höhern Chör;
ja, singt einander vor.

Nå har vi ro,
og lovens tunge bør er nå lagt av.
Vår fred skal ingenting forstyrre,
den våre kjære fedre så
har ønsket, krevd og håpet på.
Vel an! Nå la oss synge høyt med fryd,
og stemme i til Herrens ære
vår lovsangs lyd,
så vi med himmelkor
kan prise Gud så stor.

3. Arie bass: Gelobet sei Gott, gelobet sein Name

Gelobet sei Gott, gelobet sein Name,
der treulich gehalten Versprechen und Eid.
Sein treuer Diener ist geboren,
der längstens darzu auserkoren
das erden Weg dem Herrn bereit'.

Vær lovet, vår Gud, vær lovet for evig,
som trofast har holdt så vel løfter som ed.
Hans trofaste tjener er født og båret,
fra evige tider av utkåret
til Herrens vei å jevne ut.

4. Resitativ alt: Der Herold kommt

Der Herold kommt und meld't den König an.
Er ruft; d'rum säumet nicht,
und macht euch auf
mit einem schnellen Lauf,
eilt dieser Stimme nach;
sie zeigt den Weg, sie zeigt das Licht,
wodurch wir jene seel'gen Auen
dereinst gewisslich können schauen.

Herolden roper ut sitt kongebud.
Han byr: drøy ikke mer,
men gjør deg klar,
med raske skritt, vær snar,
gi straks hans stemme svar!
Den viser vei, den viser lys,
som leder til den fredens bolig
hvor vi engang skal leve rolig.

5. Arie alt: Kommt, ihr angefocht'nen Sünder

Kommt, ihr angefocht'nen Sünder,
eilt und lauf, ihr Adamskinder,
euer Heiland ruft und schreit!
Kommet, ihr verirrten Schafe,
stehet auf von Sündenschlafe,
denn jetzt ist die Gnadenzeit!

Kom, hver skremt og angstfull synder,
skynd deg, løp til din formynder,
deres Frelser roper her.
Kom, hvert får på ville veier,
reis deg opp fra syndens leie,
nådens tid er kommet nær.

6. Koral: Eine Stimme lässt sich hören

Eine Stimme lässt sich hören
in der Wüsten, weit und breit
alle Menschen zu bekehren;
macht dem Herrn den Weg bereit,
machet Gott ein' eb'ne Bahn,
alle Welt soll heben an,
alle Täler zu erhören,
dass die Berge niedrig stehen.

Ensom stemme lar seg høres
i det øde, vidt og bredt,
alle folk til Gud skal føres,
gjøre Herrens vei beredt,
gjøre stien jevn og fri,
hele verden stemmer i,
alle daler skal opphøyes,
alle fjell til jorden bøyes.


Del II (Secunda parte)

7. Resitativ bass: So bist du denn, mein Heil

So bist du denn, mein Heil, bedacht,
den Bund, den du gemacht
mit unsern Vätern treu zu halten,
und in Genaden über uns zu walten;
d'rum will ich mich mit allem Fleiss
dahin bestreben,
dir, treuer Gott auf dein Geheiss
in Heiligkeit und Gottesfurcht zu leben.

Så har da du, min Gud, bestemt,
din pakt blir ikke glemt,
som du gav fedrene i nåde,
og som du vil at over oss skal råde;
så vil jeg da med all min flid
av hjertet streve,
nå, gode Gud, og all min tid,
i hellighet og gudsfrykt vil jeg leve,

8. Arie Bass. Ich will nun hassen

Ich will nun hassen und Alles lassen,
was dir, mein Gott, zuwider ist.
Ich will dich nicht betrüben,
hingegen herzlich lieben,
weil du mir so genädig bist.

Jeg vil nå hate og alt forlate,
som mot, min Gud, din vilje er,
og aldri deg bedrøve,
men kjærligheten øve,
når du til meg så nådig ser.

9. Resitativ sopran: Und obwohl sonst der Unbestand

Und obwohl sonst der Unbestand
dem schwachen Menschen ist verwand,
so sei hiermit doch zugesagt:
So oft die Morgenröte tagt,
so lang' ein Tag den andern folgen lässt,
so lange will ich steif und fest,
mein Gott, durch deinen Geist
dir ganz und gar zu Ehren leben.
Dich soll sowohl mein Herz, als Mund,
nach dem mit dir gemachten Bund,
mit wohlverdientem Lob' erheben.

Tross denne ubestandighet
vi mennesker er plaget med,
så lover jeg min Gud og byr:
så ofte morgenrøden gryr,
så lenge dag på dagen bygger bro,
så lenge vil jeg fast og tro,
min Gud, ved Ånden din,
hver tid din ære ha for øyet.
Deg skal så vel mitt sinn som munn
på nådepaktens sikre grunn,
med evig lov og pris opphøye.

10. Arie sopran: Eilt, eilt, ihr Stunden

Eilt, eilt, eilt, ihr Stunden, kommt herbei,
bringt mich bald in jene Auen!
Ich will mit der heil'gen Schar
meinem Gott ein'n Dankaltar
in den Hütten Kedar bauen,
bis ich ewig dankbar sei.

Kom, kom, min time, kom, vær snar!
Bring meg snart til grønne enger!
Jeg vil med et hellig folk
være deg en takkens tolk,
slå på alle mine strenger
i et evig lovsangskor.

11. Resitativ tenor: Geduld! der angenehme Tag

Geduld! der angenehme Tag
kann nicht mehr weit und lange sein
da du von aller Plag'
der Unvollkommenheit der Erden,
die dich, mein Herz, gefangen hält,
vollkommen wird befreiet werden.
Der Wunsch tritt endlich an,
da du mit den erlösten Seelen
in der Vollkommenheit
von diesem Tod des Leibes bist befreit;
da wird dich keine Not mehr quälen.

Ha tålmod! Den etterspurte dag
kan ikke drøye lenge nå,
da du fra sorg og slag
i denne ufullkomne verden
som holder deg i fangenskap,
forløses skal til himmelferden.
Din lengsel stilles snart
da du med de forløste sjeler
i Guds fullkommenhet
fra døden blir befridd i evighet
der ingen nød deg lenger kveler.

12. Kor: Freue dich, geheil'gte Schar

Freue dich, geheil'gte Schar,
freue dich in Sions Auen!
Deiner Freude Herrlichkeit,
deiner Selbstzufriedenheit
wird die Zeit kein Ende schauen.

Fryd deg, du frelste flokk,
fryd deg, på Sions vanger!
Herlighet og stråleglans,
hjertefred og seierskrans,
evighet med frydesanger.


Kilde: Bach Cantatas Website