En øyeblikk i verdenshistorien som har etset seg inn vår tidsregning

25.12.2021

Kantate BWV 63 Christen, ätzet diesen Tag

Dagens kantate for 1.juledag ble sannsynlig skrevet i 1713 til Liebenfrauenkirche i Halle. Dette som en anledning til å fremme sitt kandidatur som ny organist ved nettopp denne kirken. Hvor kantaten første gang ble fremført hersker det en viss tvil om. Bach fremførte også kantaten i hans første jul som Thomaskantor 25.desember 1723.

Vi skal til Weimarer Bachkantaten-Akademie 2017 og fremførelsen med Helmuth Rilling i spissen. Det er fra Bachs fødeby, og et svært sentralt sted for protestantismen hvor blant annet Bach og Luther gikk på samme skole - og fra kirken hvor døpefonten Bach ble døpt i fortsatt står - nemlig Georgenkirche i Eisenach.

Kantaten "tar av" fra første sekund for å feire det store underet. Den innledende teksten som har gitt kantaten tittel, handler om å etse inn denne dagen i marmor og metall - og i og med dette øyeblikket i historien bestemmer vår tidsregning - så kan vi vel si at dette er etset inn i vår bevissthet for alltid:

Kristne, ets inn denne dag

i metall og marmorstener!

Kom med meg til krybbens gjemmer

og vis der med glade stemmer

deres takk med bønn i sinn.

Da vil stjernen skinne inn,

vise vei til nådens kilde.

Dagens evangelium står i Lukas 2, 1-14:

Jesus blir født2Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14 «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Chorus: Christen, ätzet diesen Tag

Recitative (alto): Oh, selger Tag! o ungemeines Heute

Aria (soprano, bass): Gott, du hast es wohl gefüget

Recitative (tenor): So kehret sich nun heut

Aria (alto, tenor): Ruft und fleht den Himmel an

Recitative (bass): Verdoppelt euch demnach

Chorus: Höchster, schau in Gnaden an

1. Kor: Christen, ätzet diesen Tag

Christen, ätzet diesen tag
in Metall und Marmorsteine!
Kommt und eilt mit mir zur Krippen
und erweist mit frohen Lippen
euren dank und eure Pflicht;
denn der Strahl, so da einbricht,
zeigt sich euch zum Gnadenscheine.

Kristne, ets inn denne dag
i metall og marmorstener!
Kom med meg til krybbens gjemmer
og vis der med glade stemmer
deres takk med bønn i sinn.
Da vil stjernen skinne inn,
vise vei til nådens kilde.

2. Resitativ alt: O selger Tag

O selger Tag! o ungemeines Heute,
an dem das Heil der Welt,
der Schilo, den Gott schon im Paradies
dem menschlichen Geschlecht verhiess,
nunmehro sich vollkommen dargestellt
und suchet Israel von der
Gefangenschaft und Sklavenketten
des Satans zu erretten.
Du liebster Gott, was sind wir Armen doch?
Ein abgefallnes Volk, so dich verlassen;
und dennoch willst du uns nicht hassen;
denn eh wir sollen noch
nach dem Verdienst zu Boden liegen,
eh muss die Gottheit sich bequemen,
die menschliche Natur an sich zu nehmen
und auf der Erden
im Hirtenstall zu einem Kinde werden.
O unbegreifliches, doch seliges Verfügen!

Å, salig dag, å dag foruten like!
med frelse i sitt skjød,
den frelse Gud engang i Paradis
gav slektens mor på løftets vis,
er oppfylt slik det denne dagen lød.
Han frelser Israel fra deres
fangenskap og slavelenker
og Satans onde renker.
Du kjære Gud, hva er vi for slags folk?
Et folk i synd og svik som deg forlater.
Å, under at du oss ei hater!
For skjønt vi hver og én
fortjente undergang og vrede,
har Guddommen bestemt i tide:
Guds Sønn i vår natur skal for oss lide.
Han kom til jorden
som lite barn i fattig stall her nede.
Å, hvor ufattelig og salig er Guds orden!

3. Duett Sopran, bass: Gott, du hast es wohl gefüget Gud, du ordnet alt til beste

Gott, du hast es wohl gefüget,
was uns itzo widerfahrt,
drum lasst uns auf ihn stets trauen,
und auf seine Gnade bauen,
denn er hat uns dies beschert,
was uns ewig nun vergnüget.

Gud, du ordnet alt til beste
som vi hittil her har møtt,
derfor vil vi han skal råde,
alltid bygge på hans nåde,
han som på vår jord er født,
gir oss evig fred og glede.

4. Resitativ tenor: So kehret sich nun heut

So kehret sich nun heut das bange Leid
mit welchem Israel geängstet und beladen,
in lauter Heil und Gnaden.
Der Löw' aus Davids Stamme ist erschienen,
sein Bogen ist gespannt,
das Schwert ist schon gewetzt,
womit er uns in vor'ge Freiheit setzt.

Så vendte seg i dag den tunge sorg
Som over Israel så lenge har fått råde
til frelse, fred og nåde.
For løven har av Davidsætten sprunget,
hans bue er godt spent,
hans skarpe sverd er smidd,
med det skal vi til frihet bli befridd.

5. Duett Alt, tenor: Ruft und fleht den Himmel an

Ruft und fleht den Himmel an,
kommt, ihr Christen, kommt zum Reihen,
ihr sollt euch ob dem erfreuen,
was Gott hat anheut getan!
Da uns seine Huld verpfleget
und mit so viel Heil beleget,
dass man nicht g'nug danken kann.

Rop og be til himlens Gud,
kom, hver kristen, still i rekke,
la din fryd mot himlen strekke
for det gledesfylte bud:
at han nåden sin oss skjenker
og med frelse oss betenker,
syng av hjertet takken ut.

6. Resitativ bass: Verdoppelt euch demnach

Verdoppelt euch demnach,
ihr heissen Andachtsflammen,
und schlagt in Demut brünstiglich zusammen!
Steigt fröhlich himmelan
und danket Gott vor dies,
was er getan!

Fordoble derfor nå
den varme andaktsflammen,
slå dere inderlig og ydmykt sammen,
stig glad mot himlens port
med takk til Gud for det
han nå har gjort!

7. Kor: Höchster, schau in Gnaden an

Höchster, schau in Gnaden an
dieser Glut gebückter Seelen!
Lass den Dank, den wir dir bringen,
angenehme vor dir klingen,
lass uns stets in Segen gehn,
aber niemals nicht geschehn
dass uns Satan möge quälen!

Herre, se i nåde til
gløden i nedbøyde sjeler!
Gi at takken vi deg bringer,
rent og ekte for deg klinger.
La din signing vare ved,
La det onde ikke skje
At oss Satans piler stinger