Inspired by Bach : Nathan Söderblom

21.08.2022

"Intet nytt under solen", Bach er og har vært inspirasjonskilde for svært mange skapende mennesker - uavhengig av kunstform og sjanger. Albert Schweitzer mente alt fører til Bach, i forståelsen at Bach var et vendepunkt som alt pekte frem mot før, og alt i ettertid pekte tilbake til. 

"Den femte evangelist"

En portalfigur som nämns är ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom. Det är från honom som Bach har fått epitetet "den femte evangelisten". Kjellberg berättar att Söderblom, som var professor i religionshistoria i Leipzig, åhörde Matteuspassionen i Thomaskyrkan en långfredag och blev så tagen att han uppmuntrade Engelbrekts församling i Stockholm till årliga uppföranden av detta tre timmar långa verk. Det är en tradition som fortlever.

- Martina Björk, Fil dr i latin vid Lunds universitet fra en artikkel med tittelen "Den femte evangelist" i magasinet Axess, hvor hun omtaler boken Arvet efter Johann Sebastian Bach, skrevet av Erik Kjellberg

A homage to Johann Sebastian Bach, the composer of the Christian message: the music documentary Vita Christi-Bach, the Fifth Evangelist was produced for the 2013 Bach Festival Leipzig. 

With the theme, "Vita Christi", that year's edition of the festival retold the life of Jesus Christ in oratorios, masses and cantatas by Johann Sebastian Bach and composers close to him. Peter Schlögl's music documentary highlights the festival program, shows rehearsals and concert excerpts and hears from musicians and Bach experts. Years later, the timeless quality of this documentary is still evident. Not only does it provide insight into the authentic places where Johann Sebastian Bach worked, it also convincingly conveys the motives of the important Baroque composer. Bach was a Christian composer, who placed himself and his work entirely at the service of God. His compositions retell the life of Jesus Christ as if they were one of the four Gospels of the New Testament. This is why Bach is referred to as the "Fifth Evangelist."

Nobels fredspris 1930

Nathan Söderblom (1866 - 1931)

Samarbeid mellom kristne kirkesamfunn skaper fred

Den svenske biskopen Nathan Söderblom var den første presten som fikk Nobels Fredspris. Som student var han aktiv i Kristelig Forening av Unge Menn (KFUM) og den internasjonale kristne studentbevegelsen. Söderblom doktorerte ved Sorbonne universitetet og ble professor i teologi ved Universitetet i Uppsala. I 1914 ble han utnevnt til erkebiskop. Som kirkeleder brant han for å skape en felles kristen plattform for fred, og det var for dette arbeidet han fikk fredsprisen. Söderblom var primus motor bak The Universal Conference on Life and Work i Stockholm i 1925, et kirkemøte som sluttet opp om arbeidet for internasjonal rettsorden og voldgift og gav sin støtte til Folkeforbundet. Fordi kirken hadde et overnasjonalt kall, ble alle kristne kirkesamfunn oppfordret til å bekjempe usunn nasjonalisme, rasisme, militarisme og undertrykkelse av minoriteter. Samtidig måtte Jesu kjærlighetsbudskap spres fra prekestoler, i aviser og gjennom skoleverket. Slik ville det bli skapt en mektig kristen fredsopinion over landegrensene.

Fordi kirken hadde et overnasjonalt kall, ble alle kristne kirkesamfunn oppfordret til å bekjempe usunn nasjonalisme, rasisme, militarisme og undertrykkelse av minoriteter. Samtidig måtte Jesu kjærlighetsbudskap spres fra prekestoler, i aviser og gjennom skoleverket. Slik ville det bli skapt en mektig kristen fredsopinion over landegrensene.

En svensk nasjonalskatt : I denna ljuva sommartid

I denna ljuva sommartid är en sommarpsalm skriven av Paul Gerhardt år 1653, ursprungligen på tyska med titeln Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Texten översattes till svenska av Joachim von Düben d.ä. år 1725 och har sedan dess ombearbetats flera gånger, bland annat av Christoffer Olofsson Angeldorff och Britt G. Hallqvist. Psalmen har tonsatts av bland andra Nathan Söderblom och Anders Öhrwall. I 1986 års psalmbok återfinns psalmen som nummer 200. Än i dag är psalmen populär, framför allt på skolavslutningar innan sommarlovet.

1.
I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.
2.
Av rika löv är grenen full,
Och jorden täckt sin svarta mull
Med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
Med större prakt och härlighet
Än Salomos dig gläder.
3.
Oss åkern bådar ymnig tid,
Och ung och gammal gläds därvid
Och bör Guds mildhet prisa,
Som vill i överflödigt mått
Oss människor så mycket gott
Var dag och stund bevisa.
4.
Vi skulle jag allena då
I denna tid otacksam gå,
När allt sitt lov dig bringar?
O Gud, som äran hörer till,
Med lov till dig jag höja vill
I tron min andes vingar.
5.
Ack, är det redan här så skönt,
Är det så härligt och så grönt
På denna ringa jorden,
Vad skall det då ej vara där
I härligheten, när jag är
En gång förklarad vorden!
6.
Vad fröjd och ljus skall själen då
I Kristi lustgård njuta få,
När hon med änglatunga
Bland de utvaldas skara stor
Och tusende serafers kor
Halleluja får sjunga!
7.
Ack, att jag redan stode där
Inför din tron, o Herre kär,
Och bure mina palmer!
Jag ville då på änglars vis
Instämma i ditt lov och pris
Med bättre fröjdepsalmer.
8.
Låt, Jesu, mig uti ditt hägn,
Alltjämt av nådens milda regn
Bevattnad, stå i blomma.
Din kärleks sol upplive så
Min själ, att trones frukter må
Av hennes värme komma.
9.
Låt Anden din mig bliva när,
Så att ett träd jag ständigt är,
Som goda frukter giver.
Förlän att jag, en planta grön,
En saronslilja, täck och skön,
Uti din vård förbliver.
10.
Behåll mig till ditt paradis
Och låt mig på de trognas vis
I dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
I trohet sann, i kärlek ren,
Så vill jag mer ej önska.

Anders Öhrwall har en annen melodisk versjon og et arrangement som har gjort salmen kjent for mange nordiske kormiljøer.

Liveinspelning från sommarkonserten i Storkyrkan söndag 20 juni 2021. Storkyrkans ungdomskör Mattias Wager, ackompanjatör Tony Margeta, dirigent 

Nathan Söderblom med egen røst

1.
Lär mig, du skog, att vissna glad
en gång som höstens gula blad:
en bättre vår snart blommar,
då härligt grönt mitt träd skall stå
och sina djupa rötter slå
i evighetens sommar.

2.
Lär mig, du fågel, med din flykt
att bryta upp och färdas tryggt
mot obekanta stränder.
När allt är vinter här och is,
jag mot ett evigt paradis
min blick och längtan vänder.

3.
Lär mig, du fjäril, vingad, lätt,
vad Herren ock åt mig berett,
där du mot höjd dig svingar.
I går dig puppan inneslöt,
i dag du glad ditt fängsel bröt,
min själ skall ock få vingar.

4.
O Jesus Krist, som ur din grav
stod upp med evigt liv och gav
det ut åt världen vida,
giv mig ditt liv, att även jag
må efter bitter långfredag
min påskdagsmorgon bida.

Adam Gottlob Oehlenschläger 1813. Övers. Emilia Ahnfelt-Laurin 1879, bearb. | Melodi: Nathan Söderblom 1916.

Masaaki Suzuki i Söderbloms fotspor

I am spreading Bach's message, which is a biblical one

- Masaaki Suzuki

Gi oss din fred - Dona nobis pacem!

Like Georg Christoph Biller, Leipzig's earlier Thomaskantor and Bach's sixteenth successor in that position, Suzuki sees himself as a missionary. "I am spreading Bach's message, which is a biblical one," he said, echoing the Swetheologian and Lutheran archbishop Nathan Söderblom (1866-1931), who called Bach's music "the fifth Gospel." A member of the Reformed Church, Suzuki makes sure his musicians, mostly non-Christians, get that point. During rehearsals he teaches them Scripture. "It is impossible to say how many of my performers and listeners will ultimately become Christians," Suzuki said. He believes, however, that Bach has already converted tens of thousands of Japanese to the Christian faith.