Missa candelarum er navnet på dagen 2. februar, slik historien har lært oss - og selvsagt har Bach skrevet musikk for denne dagen

02.02.2022

Kantate BWV 158 Der Friede sei mit dir 

En fredskantate på en dag som historisk var en lysmesse, kjennes som fragmenter fra julefeiringen og gir den nok et skyv som relevant i en mørk årstid - og i en verden hvor mørke skygger stadig gir oss uro og bekymring.

Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
nichts denn lauter Eitelkeit

Jord, hos deg er krig og strid,
tomhet kun og evig splid

- Fra sats nr 2 Arie med koral

Snakk om å gå rett på sak, for her synger solisten tittelteksten fra første note - en helt særegen start blant Bachs kantater.

Det er stor usikkerhet om når kantaten ble skrevet, men det er helt sikkert den korteste av Bachs kantater, og en svært vakker sådan. Den har overlevet som en kantate for 3. påskedag, men er sannsynlig et fragment av en kantate skrevet for Marias renselse - som opprinnelig var tema for dagen som ble feiret 2. februar. Notematerialet ble skrevet ned av Christian Friedrich Penzel, en av Bachs siste elever. Dette har også bidratt til usikkerhet om når den er skrevet.

Missa candelarum

Missa candelarum er en  tradisjonell feiring som har falmet i vår lutherske tradisjon. Den har dog vært en helligdag i Norge inntil 1771, og vi ser tendenser til at den fortsatt markeres - og er kalt Kyndelsmesse, og den feires 2. februar 40 dager etter jul. 

For historiens interesse, fortelles det i Lukasevangeliet at Maria Jesu mor overholdt Moselovens bestemmelser om barselskoner og renselse. Dette dannet grunnlaget for en praksis i oldkirken med at barselkvinnen kom til kirken når blødningene etter fødselen, også kalt renselse, var over.

Dette ble til Kyndelsmesse, og er en katolsk og ortodoks festdag som blir feiret til minne om Marias renselse, og fremstillingen av Jesus i tempelet. I middelalderen ble dagen kalt Purificatio Mariæ (Marias renselse) og var en av jomfru Marias viktigste festdager.

Etter reformasjonen var det viktig å luke bort alt som var katolsk. Når det gjaldt innledelse av barselkoner vendte man seg særlig mot bruken av lys og vievann, og mot at kvinnene ble stemplet som urene. Det viser at man på tross av utsagnene om at skikken var en takksigelse, har oppfattet den som en renselse.

Martin Luther gikk imot at kvinnen var uren etter en fødsel. Senere ble festens betegnelse endret til «Herrens fremstilling i tempelet», da man ønsket å fremheve at kyndelsmesse var en fest for Kristus. På latin er dagen også kjent som missa candelarum, «lysmesse».

Det norske navnet Kyndelsmesse kommer av det norrøne ordet kyndill som betyr fakkel, lys.

Trykk på bildet for å høre & se kantaten og få tilgang til mer info og bakgrunnsmateriale

I lys av at dagen feires ved Jesu fremstilling i tempelet, så har vi flere kantater som er tilegnet denne dagen. Kantate 158 er en av disse, men den er også regnet for å være dedikert til 3. påskedag i og med et vers av Luthers kjente påskekoral "Christ lag in Todesbanden" avslutter kantaten.

Det sterkeste kortet i at kantaten er skrevet for Jesu fremstilling i tempelet, er at denne fortellingen fra Lukas inneholder Simeons lovsang, og at første satsen i kantaten har Simeons lovsang som tema. Simeons lovsang er kanskje mer kjent som Nunc dimittis, den andre av de to lovsangene i det nye testamentet. Den andre er Marias lovsang eller Magnificat. Begge disse lovsangene er sentrale i katolikkenes tidebønner og i den anglikanske kirkens Evensong.

Jesus blir båret fram i tempelet

22 Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. 23 For det står skrevet i Herrens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være helliget Herren. 24 De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr: et par turtelduer eller to dueunger. 25 I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, 26 og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. 27 Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, 28 tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa:

Simeons lovsang 29 «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. 30 For mine øyne har sett din frelse, 31 som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, 32 et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

- Lukas 2, 22-32

1. Recitative (bass): Der Friede sei mit dir

2. Aria (bass) and chorale (soprano): Welt, ade, ich bin dein müde (the chorale tune is by Johann Rosenmüller)

3. Recitative and arioso (bass): Nun, Herr, regiere meinen Sinn

4. Chorale: Hier ist das rechte Osterlamm

1. Resitativ: Der Friede sei mit dir

Der Friede sei mit dir,
du ängstliches Gewissen!
Dein Mittler stehet hier,
der hat dein Schuldenbuch
und des Gesetzes Fluch
verglichen und zerrissen.
Der Friede sei mit dir,
der Fürste dieser Welt,
der deiner Seele nachgestellt,
ist durch des Lammes Blut
gezwungen und gefällt.
Mein Herz, was bist du so betrübt,
da dich doch Gott durch Christum liebt?
Er selber spricht zu mir:
der Friede sei mit dir!

Min fred være med deg,
du redde og fortvilte!
Din midler står hos deg,
han har din skyld og straff
og lovens paragraf
i tusen stykker revet.
Min fred være med deg,
for verdens fyrste her
som frister sjelen med begjær,
er gjennom Lammets blod
beseiret, slått til ro.
Min sjel, hvorfor er du så trist?
Gud elsker deg i Jesus Krist.
Han sier selv til meg:
min fred være med deg!

2. Arie med koral: Welt, ade

Welt, ade, ich bin dein müde,
Salems Hütten stehn mir an,
Welt, ade! ich bin dein müde,
ich will nach dem Himmel zu,
wo ich Gott in Ruh und Friede
ewig selig schauen kann.
Da wird sein rechte Friede
und die ewig stolze Ruh.
Da bleib ich , da hab ich
Vergnügen zu wohnen,
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
nichts denn lauter Eitelkeit;
da prang ich gezieret
mit himmlischen Kronen.
In dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

Jord, farvel, du gir meg lede,
Salems hytter forestår,
Jord, farvel, du gir meg lede
jeg skal snart i himlen bo,
hvor jeg Gud i fred og glede
evig salig skue får.
Der vil være ekte glede
og en evig fred og ro.
Der blir jeg, der har jeg
den glede å være,
Jord, hos deg er krig og strid,
tomhet kun og evig splid;
Der vil jeg stå smykket
med himmelens ære.
I en himmelsk evighet
glede, fred og salighet.

3. Resitativ: Nun, Herr, regiere

Nun, Herr, regiere meinen Sinn,
damit ich auf der Welt,
so lang es dir mich hier
zu lassen noch gefällt,
ein Kind des Frieden bin,
und lass mich zu dir aus meinen Leiden
wie Simeon in Frieden scheiden!

Nå, Gud, min sjel og sinn regjer
så jeg på jord hver dag,
så lenge jeg deg her
skal være til behag,
et barn av freden er.
Og la meg til deg engang få komme
med Simeon og alle fromme!

Arioso:

Da bleib ich , da hab ich
Vergnügen zu wohnen,
da prang ich gezieret
mit himmlischen Kronen.

Der blir jeg, der har jeg
den glede å være,
Der vil jeg stå smykket
med himmelens ære.

4. Koral: Hier ist das rechte Osterlamm

Hier ist das rechte Osterlamm,
davon Gott hat geboten,
das ist hoch an des Kreuzes Stamm,
in heisser Lieb' gebraten,
das Blut zeichnet unser' Tür,
das hält der Glaub' dem Tode für,
der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Hallelujah, hallelujah!

Her er det rette påskelam
som Herren selv lot kalle,
på korsets stamme ofret ham,
av kjærlighet til alle.
Blodet merker nå vår dør,
og troen trosser dødens klør,
dens engel må forsvinne.
Halleluja, halleluja!

Kilde for oversettelse: bach-cantatas.com