Om å la hjertet være jordsmonn for spirende krefter som bærer frukt

04.02.2024

Kantate BWV 18 Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt

Dagens kantate for såmannssøndagen i det lutherske kirkeåret (som før er kalt sexagesima som betyr 60 dager før påske) er sannsynlig skrevet i 1713 som en av Bachs tidlige kantater.

Dagen faller på vinterstid, og regn og snø er naturlige værfenomener på denne tiden - og tittelen og andre satsens tekst er hentet fra profeten Jesaja i det 55 kapittel: 

10 For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11 slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

Det mest unike i denne kantaten er tredje satsens oppbygning som en kombinert tekstrefleksjon (bass og tenor) og et litani hvor solisten leder bønnen og koret svarer: "Herre hør vår bønn". 

Litani er en vekselbønn mellom liturg og menighet, og i dette tilfelle et litani skrevet av Luther. Det er verdt å merke seg kraftige bønner som på den tiden var aktualiserte og preget Luthers kamp mot paven som antikrist og muslimenes fremmarsj i verden: 


«und uns für des Türken und des Papst'sgrausamen Mord und Lästerungen,Wüten und Toben väterlich behüten;erhör uns, lieber Herre Gott!»

Vi ber at du mot tyrkernes og pavens grusomme mord, baktalelse og raseri vil oss faderlig beskytte! Å, hør oss, kjære Herre Gud!

Hovmod står for fall, og historien om politiske og religiøse ideologiers herjinger og kilde til maktovergrep er dessverre mange, og alle tider og århundrer bærer i seg historier som ikke speiler menneskehetens ypperste bestrebelser - for å si det mildt! 

Den neste satsen for sopran "Mein Seelenschatz ist Gottes Wort;auser dem sind alle Schätze solche Netze" er en hyllest av Guds ord som sjelens skatt i motsetning til andre skatter som skinner og forblinder. 

Avslutningskoralen er et tidlig eksempel og mønster på hvordan Bach lar en koral konkludere og avslutte kantatene.

NB! Trykk på bildet for å se & høre kantaten og få tilgang til mer info, teksten og bakgrunnsmateriale

Dagens evangelium er fra Lukas 8, 4-15:

Lignelsen om såmannen 

4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: 5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!» 9 Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.

11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.


 

1. Sinfonia

2. Resitativ bass: Gleich wie der Regen

Gleich wie der Regen und Schnee
vom Himmel fällt und nicht
wieder dahin kommet,
sondern fruchtet die Erde
und macht sie fruchtbar und wachsend,
dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen:
also soll das Wort,
so aus meinem Munde gehet,
auch sein; es soll nicht wieder zu mir leer kommen,
sondern tun, das mir gefället,
und soll ihm gelingen, dazu ich's sende.

Likesom regnet og sneen
faller ned fra himmelen
og ei vender tilbake,
men vanner jorden
og gjør den fruktbar og spirende,
så den gir såkorn å så og brød å spise,
slik skal det med mitt ord,
det som utgår fra min munn,
også skje, det skal ei vende tomt tilbake,
men det gjør hva meg behager
og fullfører alt som jeg har sendt det til.

3. Resitativ tenor: Mein Gott, hier wird

Mein Gott, hier wird mein Herze sein,
ich öffne dir's in meines Jesu Namen:
so strøme deinen Samen,
als in ein gutes Land hinein.
Mein Gott, hier wird mein Herze sein,
lass solches Frucht und
hundertfältig bringen.
O Herr, Herr, hilf,
o Herr lass wohl gelingen.

Min Gud, hos deg mitt hjerte bor,
jeg åpner det for deg i Jesu navn.
Så du ditt korn til gavn
som i en god og fruktbar jord.
Min Gud, her skal mitt hjerte bo,
la vakker frukt i
hundrefoll frembringes.
Å Herre, hjelp,
å Herre, la det lykkes!

4. Kor: Du wollest deinen Geist

Du wollest deinen Geist und Kraft
zum Worte geben,
erhör' uns, lieber Herre Gott!

Du vil jo at din Ånd og kraft
skal styrke Ordet.
Å, hør oss, kjære Herre Gud!

5. Resitativ bass: Nun wehre, treuer Vater

Nun wehre, treuer Vater, wehre,
dass mich und keinen Christen
nicht des Teufels Trug verkehre.
Sein Sinn ist ganz gericht,
uns deines Rates zu berauben
mit aller Seligkeit,

Bevar oss, gode Far, bevar oss,
så jeg og ingen kristen må
av Satans svik forledes.
Hans sinn vil la det skje
at dine gode råd berøves
og saligheten med.

Kor:

den Satan unter unsre Füsse treten.
Erhör' uns, lieber Herre Gott!

La Satan under våre føtter knuses!
Å, hør oss, kjære Herre Gud!

6. Resitativ tenor: Ach! Viel' verleugnen

Ach! Viel' verleugnen Wort und Glauben
und fallen ab, wie faulest Obst,
wenn sie Verfolgung sollen leiden.
So stürzen sie in ewig Herzeleid,
da sie ein zeitlich Weh vermeiden

Akk, mange svikter Ord og tro
og faller fra som råtten frukt
når de forfølgelse må lide.
Så lider de en evig hjertets tukt
når de fra korttids nød vil flykte.

Kor:

und uns für des Türken und des Papst's
grausamen Mord und Lästerungen,
Wüten und Toben väterlich behüten;
erhör uns, lieber Herre Gott!

Vi ber at du mot tyrkernes og pavens
grusomme mord, baktalelse og
raseri vil oss faderlig beskytte!
Å, hør oss, kjære Herre Gud.

Resitativ bass:

Ein Andrer sorgt nur für den Bauch,
inzwischen wird der Seele ganz vergessen.
Der Mammon auch hat vieler Herz besessen.
So kann das Wort
zu keiner Kraft gelangen.
Und wieviel Seelen hält
|die Wollust nicht gefangen!
So sehr verführet sie die Welt,
die Welt, die ihnen muss
anstatt des Himmels stehen,
darüber sie vom Himmel irre gehen.

En annen sørger for sin buk,
men glemmer helt på sjelen sin å tenke,
og Mammon fanger mange i sin lenke,
da kan Guds ord
ei gi sin kraft til mange.
Svært mange sjeler er
av vellyst tatt til fange!
Så dypt forfører verden dem,
og her, når verdens gleder
fremfor himlen stilles,
så vil de snart fra himlens mål forvilles.

Kor:

Alle irrige und verführte wieder bringen.
Erhör ' uns, lieber Herre Gott!

Alle villfarne og forførte bring tilbake!
Hør oss, kjære herre Gud!

4. Arie sopran: Mein Seelenschatz ist Gottes wort

Mein Seelenschatz ist Gottes Wort;
auser dem sind alle Schätze solche Netze,
welche Welt und Satan stricken,
schnöde Seelen zu berücken.
Fort mit allen fort, nur fort,
mein Seelenschatz ist Gottes Wort.

Min sjeleskatt er Herrens ord,
andre skatter bare skinner og forblinder,
er kun Satans garn og snøre
svake sjeler å forføre.
Bort med alle uten spor,
min sjeleskatt er Herrens ord.

5. Koral: Ich bitt', o Herr, aus Herzensgrund

Ich bitt', o Herr, aus Herzensgrund,
du wollst nicht von mir nehmen
dein heil'ges Wort aus meinem Mund;
so wird mich nicht beschämen
mein Sünd' und Schuld, denn in dein' Huld
setz ich all mein Vertrauen.
Wer sich nur fest darauf verlässt,
der wird den Tod nicht schauen.

Jeg ber deg, Gud, av hjertets grunn
at du fra meg ei rykker
ditt gode ord i fra min munn,
så at meg ikke trykker
min syndebør, og derfor hør:
På nåden din jeg skuer.
Den som kun tror ditt gode ord,
ham døden aldri truer.


Kilde: Bach Cantatas Website


Groote Kerk, Maassluis - Nederland
Groote Kerk, Maassluis - Nederland